KLUCZOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Sprawy społeczne i bezpieczeństwo socjalne  

Fjarðalistinn chce zbudować sprawiedliwe społeczeństwo w którym szanowane są prawa człowieka, które w sytuacjach kryzysowych będzie sużyło pomocą i oparciem jego mieszkańcom. Chcemy wspierać tych którzy potrzebują pomocy, aby mieli możliwość uczestnictwa w życiu społecznym z szacunkiem jako naczelną zasadą. Różnorodność jest siłą Fjarðabyggð. Powinniśmy powitać każdego kto przyjeżdża do Fjarðabyggð bez względu na pochodzenie  i promować wielokulturowe społeczeństwo.

Chcemy

 • Wzmocnić i rozwinąć instytucję Sprett której celem jest szybka interwencja w problemach dzieci przy odpowiednim wsparciu i zasobach w lokalnej społeczności.
 • Rozpocząć prace nad powołaniem mobilnego Centrum Psychiatrycznego.
 • Dobre i skoordynowane podejście do przyjmowania uchodźców oraz osobób obcego pochodzenia mające na celu integrację oraz zapewnienie szybszego i lepszego włączenia do nowej społeczności.
 • Postępować zgodnie z planem na rzecz lepszego dostępu do pracy i budynków gminy osobom niepełnosprawnym.
 • Zapewnić ciągłość ferii zimowych i letnich dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Propagować działania w kierunku spersonalizowanych usług dla osób niepełnosprawnych.
 • Należy dołożyć wszelkich starań w zapewnienie jak najlepszej opieki domowej i zdrowotnej osobom starszym i niepełnosprawnym aby miały możliwość mieszkania we własnym domu w

godziwych warunkach.

 • Wykorzystać komunikację cyfrową aby ułatwić i wspierać aktywne uczestnictwo i niezależność seniorów, a także wykorzystać technologię do promowania reform dot.opieki społecznej.
 • Postępować zgodnie z polityką dotyczącą kwestii osób starszych i przy ich współpracy.
 • Poprzez zorganizowane działania kontynuować wspieranie promocji na rzecz zdrowia osób starszych.
 • Wspierania wszelkich form aktywności społecznej dla seniorów przeciwdziałając samotności.

  Equality

  We need to constantly work towards equality and cannot, as a community, lose track of efforts gained regarding equality. For example, there are more men than women in Fjarðabyggð, and women´s salaries are significantly lower than men’s salaries. This is an issue we all need to address, while not forgetting other marginalized groups that also struggle for equality.

  We want to:

  • Increase education on equality matters, both in education and with open meetings and seminars.

  • Have the diversity of our community at the forefront when job openings are advertised.

  • Work towards a plan to make restrooms and locker rooms unisex in public buildings in Fjarðabyggð.

  • Prioritize equality matters for the cultural and innovation committee, as well as within the town council, and guarantee ongoing discussion on equality within the business realms of the municipality.

  • Focus on equality in relation to job creation and innovation.

  • Guarantee that the current equality plans of Fjarðabyggð will be followed.

  • Guarantee accessibility of Icelandic lessons to all inhabitants of foreign backgrounds, free of charge.

  • Promote education for and prevention against prejudice and discrimination throughout the municipality.

  Gospodarka i finanse

  Dynamiczna gospodarka nadal będzie podstawą dobrobytu w Fjarðabyggð. Fjarðalistinn chce nadal wspierać dynamiczną gospodarkę w regionie i tworzyć środowisko zachęcające do innowacji w społeczności. Kluczowe znaczenie ma również zapewnienie ludności i gospodarce wystarczającej i pewnej energii elektrycznej.

  • Ciągły rozwój infrastruktury portowej w celu wspierania dynamicznej gospodarki w sektorach rybołówstwa i eksportu.
  • Stworzenie z Fjarðabyggð atrakcyjnej lokalizacji dla innowacyjnych i rozpoczynających działalność firm oraz promuj zwiększony rozwój i badania w silnej branży w regionie.
  • Ciągły rozwój infrastruktury portowej w celu wspierania dynamicznej gospodarki w sektorach rybołówstwa i eksportu.
  • Sprawić aby Fjarðabyggð stał się atrakcyjną lokalizacją dla innowacyjnych, rozpoczynających działalność gospodarczą firm.
  • Podjęcie inicjatywy w poszukiwaniu odpowiednich obiektów ulokowanych w centrach miast Fjarðabyggð przeznaczonych dla klastrów w pracy zdalnej.
  • Wspomóc przedstawicieli branży turystycznych we Wschodniej Islandii poprzez nawiązanie współpracy m.inn. tworząc podstawy rozwoju i różnorodności w branży.
  • Pozostać liderem we wspieraniu kultury, sztuki i innowacji.
  • Pracować nad urzeczywistnieniem programu Green Energy Park.
  • Fjarðabyggð będzie liderem energii odnawialnej.
  • Nacisk na dalszy rozwój światłowodów na terenach zurbanizowanych co jest warunkiem rozwoju oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Połączenie światłowodowe zostanie zrealizowane na południowym wybrzeżu Reyðarfjörður i na północnym wybrzeżu Fáskrúðsfjörður.

  Housing, the environment, and infrastructure

  Increased construction of housing has rarely been as important as now. Sustainability will continue to play a big part of the long-term vision of Fjarðabyggð, and the environment will continue to factor in decision making.

  We want to:

  • Continue the good cooperation we’ve had with housing rental agencies Bríet and Brák, similar agencies and contractors regarding further construction of housing in Fjarðabyggð.
  • Maintain road maintenance fee discounts and offer payment distribution at the end of construction for individuals.
  • Guarantee a diverse offer of housing construction plots in Fjarðabyggð.
  • Simplify the search for available plots in Fjarðabyggð and streamline the plot allocation process.
  • Work towards increasing housing for elderly citizens, with an emphasis on increasing small- and medium-size apartments.
  • Develop infrastructure for a green energy park.
  • Continue to support free public transport within Fjarðabyggð.
  • Make a long-term plan regarding sewer drainage.
  • Develop alternative policies for waste management.
  • Limit waste and minimize the use of plastics.
  • Continue to introduce waste sorting to inhabitants, companies, and schools, free of charge, for increased environmental awareness. 
  • Make the municipality a role model and a leader in the use of environmentally friendly vehicles.
  • Work towards creating walking and bicycle paths in Fjarðabyggð.
  • Make a long-term plan for construction, repairs, and preemptive maintenance of buildings, roads, and utilities.
  • Follow the ambitious environmental and climate policies of Fjarðabyggð which were agreed upon in the last term.

  Kwestie edukacyjne

  W ostatnich latach szybki rozwój technologiczny przyniósł duże zmiany w społeczeństwie mające wpływ na wiele sfer życia w tym również na pracę w szkolnictwie. Niezwykle istotne jest aby społeczność szkolna w Fjarðabyggð rozwijała się równolegle z wymaganiami i dokonywała zmian zgodnie z nową wiedzą.

  Chcemy między innymi:

  • Podążać za ambitną polityką edukacyjną i rekreacyjną Fjarðabyggð, która została ukształtowana przy udziale ok. 500 osób w Fjarðabyggð od czasu ostatnich wyborów.
  • Kontynuować rozwój aktywnej edukacji społecznościowych w szkołach, ośrodkach rekreacji i ośrodkach kultury, pracując w duchu społeczności promującej zdrowie i przyjaznej dzieciom z naciskiem na zwiększoną integrację i współpracę różnych typów szkół.
  • Rozwijać metody nauczania zgodnie z postępem technologicznym i postępem w społeczeństwie dzięki zróżnicowanym, kreatywnym i cyfrowym metodom nauczania i środowiskom uczenia się.
  • Wzbogacać naukę uczniów z wykorzystaniem technologi, która wychodzi na przeciw ich różnorodnym potrzebom.
  • Wzmocnić i poszerzyć ścieżkę nauczania interdyscyplinarnego, innowacji, sztuki i rzemiosła w pracy szkolnej kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
  • Wzmocnić działania na rzecz wsparcia szkół z uwzględnieniem potrzeb uczniów w zakresie usług.
  • Poszerzanie wiedzy w nauczaniu interdyscyplinarnym poprzez zwiększoną współpracę między szkołami, poziomami szkolnymi, Austurbrú i społecznością uniwersytecką.
  • Promować edukację w społeczności szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień queer, m.in. we współpracy z queerowymi organizacjami pozarządowymi w celu promowania większej równości.
  • Wzmocnienie profilaktyki poprzez zwiększenie równości płci i edukacji płci w szkołach gdzie nacisk kładzie się na różnorodność uczniów aby możliwe było stworzenie bezpiecznego środowiska w szkołach.
  • Pracować nad przeciwdziałaniem wszelkim formom niesprawiedliwości takim jak dyskryminacja, uprzedzenia, zastraszanie, nękanie i przemoc w szkole.
  • Zapewnić ciągłą ambitną pracę w szkołach muzycznych oraz szukać sposobów na zacieśnienie współpracy z innymi instytucjami szkolnymi.
  • Promować łatwość dostępu do szkół muzycznych zwracająć szczególną uwagę na dzieci obcego pochodzenia.
  • Wyjaśnić procedury przyjmowania do szkół i nauczania dzieci obcego pochodzenia. Szukać sposobów aby zapewnić im naukę w ich własnym języku ojczystym i różnorodne wsparcie w nauce islandzkiego m.in. we współpracy z Centrum Wielokulturowym.
  • Ciągłe ulepszanie i utrzymanie w dobrym stanie terenów szkolnych oraz zapewnienie równego dostępu do nich.
  • Kontynuować działania mające na celu wzmocnienie edukacji na poziomie przedszkolnym a tym samym pracy w przedszkolach oraz zapewnić że Fjarðabyggð nadal pozostanie w czołówce jako przyjazny dla rodzin z dziećmi.

  Sport, kultura i wypoczynek

  Fjarðalistinn kładzie nacisk na energiczne zajęcia sportowe i rekreacyjne zarówno w celach profilaktycznych jak i promujących zdrowszą i ciekawszą społeczność. Chcemy być liderem we wspieraniu kultury, sztuki i innowacji. Działalność kulturalna jest sercem społeczeństwa – sprawia, że ​​życie staje się przyjemniejsze, społeczeństwo bardziej zróżnicowane co samo w sobie ma ogromną wartość i potencjał zarówno w kwesti społecznej jak i finansowej.

  Chcemy:

  • Dokonać ulepszeń obiektów sportowych w Fjarðabyggð zgodnie z analizą stanu.
  • Promować inne formy rekreacji dla osób które nie odnajdują się w tradycyjnych sportach.
  • Ścieżka rowerowa i piesza między Eskifjörður a Reyðarfjörður.
  • Zakończyć projektowanie i budować ścieżki spacerowe i rowerowe w Fjarðabyggð, szczególnie w miejscach gdzie są one niewystarczające.
  • Wzmocnienie współpracy między szkołami, stowarzyszeniami młodzieżowymi, ośrodkami rekreacji i świetlicami.
  • Kompletna naprawa krytego basenu w Reyðarfjörður.
  • Zakończenie prac naprawczych hali sportowej Eskifjarðarvöllur by spełniała wymogi do prowadzenia islandzkich rozgrywek ligowych; nowe podłoże i trawa.
  • Zachęcać do większej współpracy między klubami sportowymi które obecnie działają w Fjarðabyggð.
  • Wspierać działalność Menningarstofu Fjarðabyggðar Centrum Kultury Fjarðabyggð.
  • Zaangażowanie w umacnianiu działalności innowacyjnej i artystycznej w gminie.
  • Utrzymywać wsparcie rozwoju i działalności Centrum Kreatywności w Stöðvarfjörður.
  • Rozwój transportu publicznego w połączeniu z zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi.
  • Stworzyć możliwość korzystania ludzi młodych z mieszkań i obiektów gminnych w celach zajęć i warsztatów.

  Democracy and administration

  • Enable the democracy of the inhabitants, e.g., by prioritizing new implementation in more consultation with the inhabitants.

  • Review the distribution of income and division of duties between the state and municipalities.

  • Guarantee that information about municipality services and news are accessible.

   Along with the aforementioned statements, we will strive to:

   • Make the state carry on with sustainable infrastructure in relation to energy matters.

   • Work towards further improvement of transport, especially for Suðurfjarðavegur and Mjóifjörður.

   • Get the government to increase the number of nursing spaces in the municipality.

   • Move the planning authority of fjords and creeks to the municipalities.

   • Have construction of flood defenses continue in full force.

   • Empower the local government, by reviewing the distribution of income and division of duties between the state and the municipalities.